Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2007 z 8. novembra 2007 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2096/2005 (Text s významom pre EHP)