Komisijas Regula (EK) Nr. 1315/2007 ( 2007. gada 8. novembris ) par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā, kas groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005 (Dokuments attiecas uz EEZ)