2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1315/2007 dėl oro eismo valdymo saugos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2096/2005 (Tekstas svarbus EEE)