Sklep Sveta z dne 30. marca 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah