asia C-386/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het bedrijfsleven – Alankomaat) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen kalastuspolitiikka – Asetukset (EU) N:o 1303/2013, 1379/2013 ja 508/2014 – Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottajaorganisaatiot – Tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevat suunnitelmat – Näiden suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon tarkoitettu rahoitustuki – Menojen tukikelpoisuus – Jäsenvaltioiden harkintavalta – Tuen hakumahdollisuuden puuttuminen kansallisessa oikeudessa)