Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 108/2007 av den 28 september 2007 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet