Дело T-371/19: Решение на Общия съд от 15 юли 2020 г. — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (FAKE DUCK) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „FAKE DUCK“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „SAVE THE DUCK“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Съответни потребители — Сходство на стоките и на услугите — Сходство между знаците — Обща преценка на вероятността от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)