2012/196/ES: Sklep Sveta z dne 13. julija 2009 o podpisu in začasni uporabi Začasnega sporazuma o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani