Решение за изпълнение (ЕС) 2018/187 на Комисията от 6 февруари 2018 година за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на одобряването на програмата за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески за регион Емилия-Романя в Италия (нотифицирано под номер С(2018) 579) (Текст от значение за ЕИП. )$