2009/774/ES: Odločba Komisije z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Odločbe 2007/716/ES glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7929) (Besedilo velja za EGP)