2005/845/Euratom: Kommissionens beslut av den 25 november 2005 om anslutning av Europeiska atomenergigemenskapen till konventionen om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen