2005/845/Euratom: Sklep Komisije z dne 25. novembra 2005 o pristopu Evropske skupnosti za atomsko energijo, h Konvenciji o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radioloških nevarnosti