2008/774/ES,Euratom: Sklep Sveta z dne 2. oktobra 2008 o imenovanju luksemburškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora