Liidetud kohtuasjad C-515/17 P ja C-561/17 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. veebruari 2020. aasta otsus – Uniwersytet Wrocławski versus Teadusuuringute Rakendusamet (REA) (C-515/17 P), Poola Vabariik versus Uniwersytet Wrocławski, Teadusuuringute Rakendusamet (REA) (C-561/17 P) (Apellatsioonkaebus – Tühistamishagi – Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 19 – Poolte esindamine liidu kohtutes toimuvates hagimenetlustes – Advokaat, kes on hageja suhtes kolmas isik – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47)