Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-515/17 P και C-561/17 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 4ης Φεβρουαρίου 2020 — Uniwersytet Wrocławski κατά Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA) (C-515/17 P), Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Uniwersytet Wrocławski, Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA) (C-561/17 P) (Αίτηση αναιρέσεως – Προσφυγή ακυρώσεως – Άρθρο 19 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εκπροσώπηση των διαδίκων στις ευθείες προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης – Δικηγόρος έχων την ιδιότητα τρίτου σε σχέση με τον προσφεύγοντα – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)