SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Pregled Direktive o delovnem času (Druga faza posvetovanja s socialnimi partnerji na evropski ravni na podlagi člena 154 PDEU)