2013/789/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/003 DE/First Solar, Nemčija)