Pisno vprašanje E-010679/10 Giovanni La Via (PPE) za Komisijo. Stanje izvajanja razdelka 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov – splošnega proračuna EU za leto 2010: proračunska postavka 05 04 02