2007/773/ΕυͿατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για την παράταση κατά ένα έτος του συμπληρωματικού προγράμματος ερευνών που πρέπει να εκτελεσθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας