Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1335 z dne 15. septembra 2020 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/1377 (ECB/2020/43)