Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2083 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Japonii w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)