Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2083 2020 m. gruodžio 14 d. kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusio Japonijos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE)