Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2083 af 14. december 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Japan i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EØS-relevant tekst)