Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2083 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)