Predlog odločba Sveta o nevključitvi parafinskih olj št. CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 in CAS 97862-82-3 v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (Besedilo velja za EGP)