Odločba Komisije z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (notificirana pod dokumentarno številko K(2000) 133) (Besedilo velja za EGP) (2000/147/ES)