2006/833/ES: Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2006 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2004#Resolucija Evropskega parlamenta s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu za proračunsko leto 2004