Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1761 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ιταλικής Δημοκρατίας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή