Sklep Sveta z dne 2. aprila 2004 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in entitetam zaradi boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2003/902/ES