sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Javne finance v EMU v letu 2006 - Prvo leto revidiranega Pakta stabilnosti in rasti {SEC(2006) 751}