Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile - Majandus- ja rahaliidu riikide rahandus 2006. aastal - läbivaadatud stabiilsus- ja kasvupakti esimene kohaldamisaasta {SEK(2006) 751 }