Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ κατά το 2006 - Το πρώτο έτος του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης {SEC(2006) 751 }