Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 94/2001 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95