Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 419/16