Pisno vprašanje E-3695/06 vlaga Hiltrud Breyer (Verts/ALE) za Komisijo. Ocena tveganja pri genetsko spremenjenih rastlinah, ki jo je predložila Evropska agencija za varno hrano (EFSA)