2006/424/ES: Sklep Sveta z dne 27. marca 2006 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Romunijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov