2005/456/ES, Euratom: Sklep Sveta z dne 13. junija 2005 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora