Komission asetus (EY) N:o 46/2005, annettu 13 päivänä tammikuuta 2005, asetuksesta (EY) N:o 1282/2001 poikkeamisesta sato- ja tuotantoilmoitusten jättöpäivän osalta markkinointivuonna 2004/2005