sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij - Pravna ureditev in trgi evropskih elektronskih komunikacij 2005 (Enajsto poročilo) [SEC(2006)193]