Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o glukozi in laktozi (kodificirana različica) COM(2006) 116 konč. — 2006/0038 (CNS)