Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου περί της γλυκόζης και της λακτόζης (κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2006) 116 τελικό — 2006/0038 CNS