Odločba Komisije z dne 17. marca 2004 o spremembi Odločbe 1999/813/ES z dne 16. novembra 1999 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Socialistične republike Vietnam v zvezi z označbo pristojnega organa in vzorcem zdravstvenega spričevala (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 825)Besedilo velja za EGP