Uredba Komisije (ES) št. 1458/2005 z dne 8. septembra 2005 o trajnih in začasnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnih dovoljenjih za nove uporabe že dovoljenih dodatkov v krmi (Besedilo velja za EGP)