Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (89/106/EGS) (Besedilo velja za EGP)