Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 , kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 , o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (Besedilo velja za EGP)