Sklep Skupnega odbora EGP št. 158/2006 z dne 8. decembra 2006 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP