2005/77/ES: Odločba Komisije z dne 30. marca 2004 o programu pomoči, ki ga je Združeno kraljestvo uvedlo v korist gibraltarskih kvalificiranih podjetij (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 928)Besedilo velja za EGP.