Απόφαση αριθ. 56/2017 της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της 5ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την καταχώριση φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο τομεακό παράρτημα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [2018/1052]