Sklep Sveta 2006/866/SZVP z dne 30. novembra 2006 o podaljšanju mandata vodje Nadzorne misije Evropske unije (EUMM)