2004/728/ES: Sklep Evropskega parlamenta z dne 21. aprila 2004 o podelitvi razrešnice glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2002 — Razdelek VIII — Varuh človekovih pravic